המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

About Us I Law school I Business School I International programs I English DEGREES I Visiting Scholars I Services I Contact

Dr. Avishalom Westreich Back

Avishalom Westreich is a Senior Lecturer (= American Associate Professor) at the Law School of the College of Law and Business in Ramat Gan, Israel, a Research Fellow at the Kogod Research Center for Contemporary Jewish Thought, Shalom Hartman Institute, Jerusalem, and (Fall 2016) a Helen Gartner Hammer Scholar-in-Residence at the Hadassah-Brandeis Institute, Brandeis University. He holds degrees in Hermeneutic Studies (M.A. Summa Cum Laude), Law (LL.B.), Talmud (B.A.), and Jewish History (B.A. Summa Cum Laude), and completed his PhD at Bar-Ilan University in the President's Program for Outstanding Doctoral Candidates (2007).
Dr. Westreich did postdoctoral research at the Agunah Research Unit at the University of Manchester in England, and was a visiting lecturer at Leo Baeck College in London (2007–2008). He was also a Lady Davis Postdoctoral Research Fellow at the Hebrew University Faculty of Law (2008–2009). He participated in the Human Rights and Judaism Research Project at the Israel Democracy Institute (2010–2012), and was a Research Fellow at Metzilah, the Center for Jewish Thought, Zionism, Judaism, Liberalism, and Humanism (2011–2013).
Dr. Westreich's research deals primarily with the dramatic changes in the family during the second half of the twentieth and the beginning of the twenty-first centuries and the ways in which Jewish law decisors face new kinds of dilemmas. Accordingly, he examines the changes in the structure of the Jewish family as reflected in the agunah problem, and explores this problem’s main civil and religious aspects. He examines how Jewish law decisors engage in metalegal deliberations on family concepts (such as fatherhood, motherhood, and parenthood), how they interact with civil law, and, accompanying all, how they discuss, from a formal halakhic viewpoint, the role of Jewish law in changing social, legal, and cultural environments.
The topic of Dr. Westreich's dissertation is "Hermeneutics and Developments in the Talmudic Theory of Torts as Reflected in Extraordinary Cases of Exception" (Hebrew; 2007). His later publications include No Fault Divorce in the Jewish Tradition (Hebrew; 2014) and Talmud-Based Solutions to the Problem of the Agunah (2012).
 

 

Contact details:
Avishalom Westreich, PhD
College of Law and Business
26 Ben Gurion St., Ramat Gan 5257346, Israel

Tel: +972-3-6000800 ext.162
Mobile: +972-54-6550333
Email: avishalomw@clb.ac.il  
Homepage: www.clb.ac.il/english/lectures/avishalom.html
SSRN: http://ssrn.com/author=1350839
Academia: https://clb.academia.edu/AvishalomWestreich 


Publications:

Books

1. אבישלום וסטרייך, הזכות לגירושין: גירושין ללא אשם במסורת היהודית (תשע"ד). 

2. Avishalom Westreich, Talmud-Based Solutions to the Problem of the Agunah,Liverpool: Deborah Charles Publications (Agunah Research Unit, vol.4), 2012.

3. אבישלום וסטרייך, זכויות, הלכה והאדם שביניהן, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ב.

Participation in Writing

4. Bernard S. Jackson, Agunah: The Manchester Analysis, Liverpool: Deborah Charles Publications, 2011 (Agunah Research Unit, vol.1, based on the Working papers of Yehudah Abel, Nechama Hadari, Bernard S. Jackson, Shoshana Knol and Avishalom Westreich).


Articles

 

 1. אבישלום וסטרייך, "רטוריקה ומהות ירדו כרוכין זה בזה? על נישואין אזרחיים בעקבות פרשת 'בני נח'", משפחה במשפט, ו-ז (כרך היובל לרב שלמה דיכובסקי, 2013 – 2014), עמ' 543 - 578 
 2. אבישלום וסטרייך, "על הדין והדיין" (תשובה לעמיחי רדזינר), משפחה במשפט, ו-ז (כרך היובל לרב שלמה דיכובסקי, 2013 – 2014), עמ' 605 - 613
 3. אבישלום וסטרייך, "דיני נזיקין – בין דת לדין: תהליכים פרשניים ומשפטיים בדיני הנזיקין בתלמוד", שנתון המשפט העברי, כו (תשס"ט - תשע"א), עמ' 203 – 235.
 4. אבישלום וסטרייך, "כמה מילים על מחקר המשפט העברי", שנתון המשפט העברי, כו (תשס"ט-תשע"א), עמ' 245 – 261 (תשובה לבני פורת, "הסבר מדעי במשפט העברי מהו?").
 5. אבישלום וסטרייך, "'הפקעת קידושין' במקורות התלמודיים: לשורשיו של פולמוס חדש-ישן", סידרא – כתב עת לחקר ספרות התורה שבעל פה, כז-כח (תשע"ג), עמ' 111 – 141.
 1. אבישלום וסטרייך, "על הלכה ורפואה: מעמדם של ילדים שנולדו בהפריה מלאכותית לעניין איסור ייחוד", עומד להתפרסם בכתב העת: אסיא – הלכה ורפואה (תשע"ב).
 2. אבישלום וסטרייך, "'ומעולם לא עלתה על דעת חכמי התלמוד כפייה זו לעולם' – על כפיית גט בהלכת המורדת במשנה ובתלמוד", מחקרי משפט, כה (תש"ע), עמ' 563 – 591.
 3. אבישלום וסטרייך, "לתולדות דיני הנזיקין בתלמוד: עיון בדין שן ורגל ברשות הרבים", איגוד – מבחר מאמרים במדעי היהדות, א (בעריכת: ברוך י' שורץ, אברהם מלמד ואהרן שמש, תשס"ח), עמ' 265 – 276.
 4. אבישלום וסטרייך, "דין שן ברשות הרבים – מגמות בתורת התנאים", דיני ישראל, כג (תשס"ה), עמ' 59 – 94.
 5. אבישלום וסטרייך, "גיבושו ופיתוחו של דין צרורות בדברי התנאים, בדברי האמוראים ובתלמודים", סידרא – כתב עת לחקר ספרות התורה שבעל פה, יט (תשס"ד), עמ' 77 – 100.
 1. Avishalom Westreich, "Changing Motherhood Paradigms: Jewish Law, Civil Law, and Society," 28 Hastings Women's Law Journal (2017), pp. 97-117
 2. Avishalom Westreich, "An International Perspective on Same Sex Marriage Post Obergefell (and Some Thoughts on Legal Positivism as a Means of Reconciliation): The Israeli Case," 30 BYU Journal of Public Law (2015), pp. 303-323
 3. Avishalom Westreich, "The 'Gatekeepers' of Jewish Family Law: Marriage Annulment as a Test Case", 27 Journal of Law and Religion (2011-2012), pp. 329 – 357.
 4. Avishalom Westreich, "Divorce on Demand: The History, Dogmatics, and Hermeneutics of the Wife's Right to Divorce in Jewish Law", 62 Journal of Jewish Studies (2011), pp. 340 – 363.
 5. Avishalom Westreich, "The Right to Divorce in Jewish Law: Between Politics and Ideology", 1 International Journal of the Jurisprudence of the Family (2010), pp. 177 – 196.
 6. Avishalom Westreich, "‘Umdena as a Ground for Marriage Annulment: Between Mistaken transaction (Kiddushei Ta’ut) and Terminative Condition", Jewish Law Association Studies, 20 (2010), pp. 330 – 352.
 7. Avishalom Westreich, "Book Review: 'The Tears of The Oppressed, An Examination of the Agunah Problem: Background and Halachic Sources' by Aviad Hacohen", Jewish Law Annual, 17 (2007), pp. 306 – 313.


Working Papers

22. Avishalom Westreich and Pinchas Schiffman, A Civil Legal Framework for Marriage and Divorce in Israel(ed. Ruth Gavison, trans. Kfir Levy,  2013)

23. Four English Working Papers are available at the Agunah Research Unit website at: http://www.manchesterjewishstudies.org/publications/

Email: avishalomw@clb.ac.il

Law school


The College of Law and Business 26 Ben Gurion St, Ramat Gan, Israe l Tel: 972 - 3 - 6000800 I Fax: 972 - 3 - 6000801 I info@clb.ac.il